Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Вътрешна информация

Уведомление за дивиденти, ред и условия за изплащане

Редовното годишно общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 29.06.2021 година взе решение за разпределение на част от нетната печалба за 2020 г. в размер на 570 144,99 лева /петстотин и седемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,037 лева дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 собствени акции. Брутна сума на дивидента: 0.037 лв. на акция, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 собствени акции. Нетна сума на дивидента след приспадане на 5 % данък: 0.03515 лв. на акция.

Изплащането на дивидента започва в срок до 60 дни от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително на интернет страницата на „Арома“ АД, на интернет страницата на Инвестор, чрез Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез обслужващата „Арома“ АД банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Право да получат дивидент за 2020 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството към 13.07.2021 година, с изключение на акционера „Арома“ АД за притежаваните собствени акции.

За справки: тел. 02 / 93 50 230 – Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите.

Уведомление за разкриване на значително дялово участие

В изпълнение изискванията на чл. 148б и чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме за постъпили уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК и по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 за сделка по продажба 3 760 192 броя акции (24,27 %) от капитала на „Арома“ АД от „Етон“ АД – продавач на „Новарус“ ЕООД – купувач.

В резултат на сделката „Етон“ АД вече не притежава акции в „Арома“ АД, а купувачът „Новарус“ ЕООД придобива 3 760 192 броя акции (24,27 %) от капитала на „Арома“ АД. Едноличен собственик на капитала и управител на „Новарус“ ЕООД е Димитър Луканов Луканов.

Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 04.09.2019 г.

Коригирани уведомления за разкриване на значително дялово участие

Дружеството бе уведомено относно корекция на уведомления по чл. 145 от ЗППЦК и чл. 19 от Регламент 596/2014. Датата на регистриране от ЦД в книгата на акционерите на „Арома“ АД на сделката по апортиране на акции е 14.06.2019 г. Извършена е непарична вноска от Лукан Димитров Луканов – председател на СД на дружеството на 3 760 192 бр. акции от капитала на „Арома“ АД в капитала на „Етон“ АД, гр. София, ЕИК 200376054. Преди апорта Лукан Димитров Луканов притежава лично 5 760 192 бр. акции, представляващи 37,18 % от капитала на „Арома“ АД. След вписване на апорта Лукан Димитров Луканов продължава да притежава пряко и непряко общо 37,18 % от капитала на „Арома“ АД, от които притежава лично 2 000 000 бр. акции, представляващи 12,91 % и притежава 3 760 192 бр. акции чрез контролираното от него дружество „Етон“ АД, представляващи 24,27 % от капитала на „Арома“ АД.

Уведомления за разкриване на значително дялово участие

Дружеството бе уведомено относно вписан в Търговския регистър на 06.06.2019 г. апорт (непарична вноска) в капитала на „Етон“ АД, гр. София, ЕИК 200376054 на 3 760 192 бр. акции от капитала на „Арома“ АД, извършено от Лукан Димитров Луканов – председател на СД на дружеството. Преди апорта Лукан Димитров Луканов притежава лично 5 760 192 бр. акции, представляващи 37,18 % от капитала на „Арома“ АД. След вписване на апорта Лукан Димитров Луканов продължава да притежава пряко и непряко общо 37,18 % от капитала на „Арома“ АД, от които притежава лично 2 000 000 бр. акции, представляващи 12,91 % и притежава 3 760 192 бр. акции чрез контролираното от него дружество „Етон“ АД, представляващи 24,27 % от капитала на „Арома“ АД.

Продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

На 31.10.2018 г. „Арома“ АД сключи сделка за продажба на недвижим имот (земя) в землището на с. Герман, на стойност надвишаваща 5 % от приходите на дружеството. Цената на сделката е 1,780 хил. лв. Балансовата стойност на продадената земя е 1,862 хил. лв. В резултат на извършената сделка дружеството е реализирало загуба в размер на 82 хил. лв.

Уведомление за дивиденти

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 29.06.2018 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2017 г. сума в размер на – 539 326,34 лева /петстотин тридесет и девет хиляди триста двадесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/ за изплащане на дивиденти. Брутна сума на дивидента: 0.035 лв. на акция, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 собствени акции Нетна сума на дивидента след приспадане на 5 % данък: 0.03325 лв. на акция. Изплащането на дивидента започва в срок до 3 месеца от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително на интернет страницата на „Арома“ АД, на интернет страницата на Инвестор, чрез Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез обслужващата „Арома“ АД банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Право да получат дивидент за 2017 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството към 13.07.2018 година., с изключение на акционера „Арома“ АД за притежаваните собствени акции. За справки: тел.: 02 / 93 50 230 – Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите.

Продажба на дяловете от дъщерното дружество

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 07.12.2017 г. „Арома“ АД продаде притежаваните от него 698 (шестстотин деветдесет и осем) дружествени дяла с номинална стойност от 100,00 (сто) лева всеки, представляващи 100% от капитала на “Арома Транс 04” ЕООД, ЕИК: 131408638, за сума в размер на 320 500 (триста и двадесет хиляди и петстотин) лева. Новият едноличен собственик на “Арома Транс 04” ЕООД е „Новарус“ ЕООД, ЕИК: 203821506. Едноличен собственик и управител на дружеството-купувач е г-н Димитър Луканов Луканов – изп. директор на „Арома“ АД. За определяне на продажната цена е изготвена оценка от лицензиран оценител. Решението за продажбата на дружествените дялове е взето от Съвета на директорите на „Арома“ АД.

Промяната на едноличния собственик на капитала на Арома Транс 04 ЕООД е вписана в Търговския регистър по партидата на дружеството на 13.12.2017 г.

Уведомление за дивиденти

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 28.06.2017 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2016 г. сума в размер на 539 326,34 лева /петстотин тридесет и девет хиляди триста двадесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/ за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0.035 лв. на акция, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 собствени акции

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5 % данък: 0.03325 лв. на акция.
Изплащането на дивидента започва в срок до 3 месеца от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително на интернет страницата на „Арома“ АД, на интернет страницата на Инвестор, чрез Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез обслужващата „Арома“ АД банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Право да получат дивидент за 2016 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството към 12.07.2017 година., с изключение на акционера „Арома“ АД за притежаваните собствени акции.

За справки: тел.: 02 / 93 50 230 – Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите.