Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Проект по ОП „Конкурентноспособност“

Резултати от изпълнението на проект по ОП „Конкурентноспособност“

„Арома“ АД приключи изпълнението на дейностите по проект «Оптимизация на бизнес процесите в Арома АД чрез въвеждане на стандартите ISO 22716 и BRC и системите за управление CRM и WM» . Постигната беше общата цел на проекта, а именно: повишаване конкурентоспособността...

Проект по ОП „Конкурентноспособност“

"Арома" АД участва с Проектно предложение рег. №BG161PO003-2.1.12-0212 в открита процедура за подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: "BG161PO003-2.1.12 ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА" по...