Електронен магазин: Online store: 02 9350 278

Изберете страница

Новини за инвеститори

Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 19 от Регламент 596/2014

В изпълнение изискванията на чл. 148б и чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме за постъпило в „Арома“ АД уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно придобиването от „Новарус“ ЕООД, гр. София, в резултат на...

Политика за възнагражденията на членовете на СД на Арома АД

Действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Арома“ АД е приета от общото събрание на акционерите на 28.06.2019 г. и влиза в сила незабавно след приемането й. Общото събрание е взело решение за одобряването й с мнозинство от 100 % от представените...

Доклад относно прилагането на Политиката за възнагражденията

На 19.12.2014 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 22.12.2014 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово...

Продажба на дяловете от дъщерното дружество „Арома транс 04“ ЕООД

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 07.12.2017 г. „Арома“ АД продаде притежаваните от него 698 (шестстотин деветдесет и осем) дружествени дяла с номинална стойност от 100,00 (сто) лева всеки, представляващи 100% от капитала на “Арома Транс 04” ЕООД,...

Уведомление за разпределяне на паричен дивидент за отчетната 2015 г.

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 29.06.2016 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2015 г. сума в размер на - 542 214,02 лева /петстотин четиридесет и две хиляди двеста и четиринадесет лева и две стотинки/ за изплащане на...

Уведомление за разпределяне на паричен дивидент за отчетната 2014 г.

Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, проведено на 23.06.2015 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2014 г. сума в размер на - 464 754,87 лева /четиристотин шестдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем...

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов – 05.05.2015 г.

На 05.05.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 08.05.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово...

Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 25.03.2015 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 26.03.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово...

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 10.02.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 16.02.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово...

Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 19.12.2014 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 22.12.2014 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово...